Vi rör oss ständigt i förändring både individuellt, i grupp och som organisation. Enligt Claes Janssons teori -”Fyrarummaren”- så passerar vi fyra psykologiska rum (skeenden) under en förändringsprocess.

Första rummet: Nöjdhet Man är nöjd och tillfreds. Det finns ingen önskan om förändring ”Man jobbar på”. Nöjdheten kan dock skapa stagnation och det kan gå slentrian i upplevelsen av arbetsuppgifter.

Andra rummet: Förnekelse Vi vill inte förändring och vi känner oss hotade. Vi strävar efter att komma tillbaks till första rutan och förnekar att en förändring är på gång, oavsett om förändringen beror på organisationsförändring, sämre lönsamhet eller något annat. Det finns mycket irritation i organisationen. Vad vi behöver är insikt att det inte kommer att bli som förut. Det är den insikten som sedan för oss vidare till nästa fas.

Tredje rummet: Förvirring När vi inser att allt det trygga, som vi är vana vid inte längre finns skapar det en stor förvirring hos oss individer och inom organisationer. Det skapas lätt en oförmåga att skapa struktur och att sortera bland alla arbetsuppgifterna. Men fasen är nödvändig för att en vilja till förändring ska väckas.

Fjärde rummet: Förnyelse I det här rummet sjuder det av kreativitet och idéskapande, och det är det som tar organisationen vidare. I den här fasen är det viktigt att som ledare se till att de ”bästa” idéerna omsätts till verklighet.

Som människor är vi så lika, men samtidigt så olika. Vid förändringar kommer vissa av dina medarbetare gå igenom de här faserna snabbt, medan det tar längre tid för andra.